نویسنده = ������ ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش خاستگاه و نقش طبقات متعدد اجتماعی در جنبش ملی شدن صنعت نفت

دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-72

محمدامیر شیخ نوری؛ شیدا صابری