نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. حملات احمدشاه ابدالی، سقوط گورکانیان و تأثیر آن بر آینده منطقه و افغانستان

دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-138

محمد الله‌اکبری