نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه جنبه‌های مختلف اندرزنامه اردشیر ساسانی و وصیت‌نامه منصور عباسی

دوره 9، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-133

بهرام امانی چاکلی؛ رقیه منافی