نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیر تطور وضعیت معیشتی معلمان‌، مربیان و مودبان درباری در دوره عباسی

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-20

سیده‌لیلا تقوی سنگدهی؛ سمیه آقامحمدی