نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه علمی مکتب پزشکی جندی شاپور

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-137

امامعلی شعبانی؛ مریم جلالی مشایخی