نویسنده = ������������ �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ابن ‌فقیه در دیدگاه‌ اقتصادی جغرافیانگاران مسلمان سدۀ سوم و چهارم هجری

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 153-170

10.22034/skh.2019.4928

محمد رضائی؛ علی اصغر چاهیان بروجنی