نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آراء و افکار مادلونگ درباره فرقه اسماعیلیه از آغاز تا تأسیس دولت فاطمیان

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-28

عبدالرفیع رحیمی؛ مسعود آدینه‌وند