بررسی مؤلفه‌های دلائل نگاری نبوی (ص) در کتاب أعلام النبوه اثر ابوحاتم رازی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و باستان شناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه لرستان. خرم آباد. ایران

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.

10.22034/skh.2021.11094.1213

چکیده

دلائل‌نگاری در سیرة نبوی(ص) به بررسی گزارش‌هایی می‌پردازد که به طور ویژه بر نشانه‌های پیامبری حضرت محمد(ص) به عنوان دلیلی برای اثبات نبوتش متمرکز شده اند. نوع پرداختن این نویسندگان به نشانه‌های پیامبری حضرت محمد(ص)، نشان می‌دهد که چه مؤلفه‌هایی در این گونه از سیره‌نگاری پیامبر مورد توجه آنها بوده، و این امر تا حد زیادی بر اساس مکتب کلامی و یا حدیثی این نویسندگان صورت پذیرفته است. اولین اثری که از اندیشمندان اسماعیلی در این موضوع ارائه شده، کتاب أعلام‌النبوه اثر ابوحاتم رازی (م322 ق ) است. پژوهش حاضر به روش توصیف و تحلیل تاریخی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخگویی به این سوال است که ابوحاتم رازی به عنوان یک متکلم مشهور اسماعیلی، به کدام مؤلفه‌های دلائل‌نگاری نبوی توجه نشان داده و آیا از این نظر با نویسندگان غیراسماعیلی تفاوتی دارد یا نه؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ابوحاتم با تقسیم بندی نشانه‌های پیامبری حضرت محمد به دلائل و معجزات، فاعلیت پیامبر را در این امر به طور خاص مورد توجه قرار داده و از این نظر مشابه متکلمان و متفاوت از محدثان عمل کرده است. اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش در این نکته نهفته است که کتاب ابوحاتم رازی، کهن ترین اثر اسماعیلی در موضوع موردبحث بوده و تاکنون از نظر نوع نگاه او به معجزات و نشانه‌های پیامبری حضرت محمد (ص)، موضوع هیچ تحقیقی قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Components of Dalaelgraphy of Nabavi (PBUH) in the book A'lam al-Nabwa by Abu Hatem Razi

نویسنده [English]

  • Muhammad ‘Ali Chelongar 2
2 Faculty member of history department in University of Isfahan.
چکیده [English]

Dalaelgraphy of Nabavi (PBUH) examines books that focus specifically on the signs of the prophethood of the Prophet Muhammad (PBUH) as evidence for his prophethood. The way these writers deal with the prophetic signs of the Prophet Muhammad (pbuh) shows what components of the Prophet's biography are of interest to them in this genre, and this is largely based on the theological or hadith school. These authors are done. The first work of Ismaili thinkers on this subject is the book by Abu Hatem Razi (322 AH).The present study seeks to answer the question that Abu Hatam Razi, as a prominent Ismaili theologian, has paid attention to which components of prophetic reasoning and whether he is different from other non-Ismaili writers in this regard or not? The answer obtained shows that the Ismaili views on prophetic reasoning were not significantly different from the authors of other schools, including muhaddithin, Zaidi theologians, Mu'tazilites, and Ash'arites. The importance and necessity of this research lies in the fact that the book of Abu Hatem Razi was the oldest Ismaili work on the subject and so far no research has been done on this subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dalaelgraphy
  • Alam al Nabovvah
  • Abu Hatem Razi
  • Ismailis
  • miracle
  • Dalael

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 27 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1400