اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ناصر رفیعی محمدی

دانشیار گروه شیعه شناسی جامعه المصطفی العالمیه

profmiu.ac.ir

سردبیر

نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه(ص)

nsafari8gmail.com

جانشین سردبیر

علی الهی تبار

تاریخ تمدن اسلامی استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تاریح تمدن اسلامی

ali1351294gmail.com

اعضای هیات تحریریه

اصغر منتظر القائم

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

montazer5337yahoo.com

سید احمدرضا خضری

استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

journalsmiu.ac.ir

نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه(ص)

nsafari8gmail.com
09123513162

سید علیرضا واسعی

دانشیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علوم و فرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

محمد سپهری

استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

sepehran55gmail.com

محمدعلی چلونگر

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

mte.journalsmiu.ac.ir

هادی عالم زاده

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

journlsmiu.ac.ir

محسن الویری

تاریخ و تمدن ملل مسلمان دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

alvirimgmail.com

محمدرضا جباری

دانشیار گروه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

tarikhqabas.net

حسین عبدالمحمدی

دانشیار گروه تاریخ جامعه المصطفی(ص)

hoseinmohammadi31yahoo.com

ناصر باقری بیدهندی

استاد یار گروه تاریخ

tarihkgmail.com

محمد امیر شیخ نوری

استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

journlmiu.ac.ir

دبیر تخصصی

علی الهی تبار

استادیار ، گروه تاریخ تمدن، جامعه المصطفی

ali1351294gmail.com

مدیر داخلی

عبدالله استوار

مدیر داخلی

ostwar62gmail.com

ویراستار ادبی

علی خانی

ویراستار

ali.n.khanigmail.com