درباره نشریه

 
شماره نخست این نشریه در زمستان 1385 منتشر شد و در سال 1393 و از شماره 18 موفق به دریافت رتبه علمی- ترویجی از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
 عنوان نشریه: سخن تاریخ
نوع نشریه: دوفصلنامه
رتبه علمی: علمی ـ ترویجی
صاحب امتیاز: جامعة المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی)
شاپا چاپی: 1944-2383
مدیر مسئول: ناصر رفیعی محمدی
سردبیر: نعمت الله صفری فروشانی
کارشناس فصلنامه: سیدمجتبی حسینی
 نوع داوری: داوری دو طرف مخفی (بدون انتشار اسامی داوران و مؤلفان)

هزینه انتشار: دارد

 آدرس: قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، ساختمان نبیین
تلفن: 37110633-025
نمابر: 37110633-025