بررسی هویت ملی- تاریخی ایرانی در سفرنامه شاردن

نویسندگان

چکیده

پژوهش‌گران هویت ملی جدید ایران را که از دوره صفویه تحقق‌یافته، بیش از نیم‌قرن است که مطالعه و بررسی می‌کنند. این بررسی‌ها ابتدا به عناصر و مؤلفه‌های هویت ملی ایرانی می‌پرداخت اما در ادامه، به دیدگاه‌های متفاوت در مورد جایگاه صفویان در تکوین هویت ملی روی آورد. در هر دو مرحله، برای بررسی موضوع، به منابع اولیه به ویژه سفرنامه‌ها توجه شده است. (تاریخچه) در این میان، به سفرنامه شاردن، با عنایت به اعتباری که در مطالعات ایران‌شناسی دارد، توجه جدی قرار نشده است. (مسأله) با وجود این، به جز مقاله"بازتاب هویت فرهنگی ایرانیان در سفرنامه‌های عصر صفوی و قاجار" که این مسأله را به طور خاص در سفرنامه‌ها بررسی می‌کند، اصولاً پژوهش مشخصی در این حوزه انجام نشده (پیشینه) لذا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که هویت ملی ایرانی در سفرنامه شاردن چگونه بازتاب یافته است؟(سؤال) چنین به نظر می‌رسد که در این سفرنامه، به مذهب شیعه به عنوان مؤلفه اصلی هویت ایرانی تأکید ویژه‌ای شده است. (فرضیه) این مقاله، بررسی مؤلفه‌های هویت ملی ایرانی در سفرنامه شاردن و چگونگی تبیین آن را پی می‌گیرد. (هدف) این پژوهش از نوع مطالعات تاریخی و به سبک توصیفی- تحلیلی است. (روش) یافته‌های پژوهش، ضمن اثبات فرضیه، جنبه‌های دقیق‌تری از موضوع را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها