سیر تطور تاریخی مناظره‌های امام جواد(ع)

نویسندگان

دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

مناظره‌های ائمه (ع) با گروه‌ها و اشخاص مختلف مذهبی، از مهم‌ترین مسائل برای درک بهتر باورهای شیعه امامیه است؛ زیرا این مناظره‌ها، به منظور شناخت درست باورهای شیعه انجام شده و این باورها، در گفتگوهای علمی با مخالفان مطرح شده است. در این میان، مناظره‌های امام جواد (ع)، به دلیل گستردگی فضای علمی پدیدآمده در آن دوره و پشتیبانی خلفای عباسی از برگزاری جلسه‌های مناظره میان بزرگان دین، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این پژوهش با بهره‌گیری از موارد مناظره‌های امام جواد (ع)، در پی بررسی سیر تاریخی مناظره‌های امام در منابع مختلف کلامی، تاریخی، روایی، تفسیری و دیگر منابع است. بدین‌روی به مناظره‌های نه‌گانه یاد شده در منابع توجه داشته تا مخاطب، متن، راوی مناظره، تفاوت متن مناظره، سن امام و محل مناظره را در منابع بررسی کند و سیر تطور آن‌ها را مشخص سازد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، دست‌آوردی داشته که بین مناظره‌های امام در منابع مختلف تفاوت خاصی وجود ندارد و این امر نشان‌دهنده فضای سیاسی حاکم بر دوره ایشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Changes of Debates of Imam Al-Jawad (a)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Barani
  • Fatemeh Mo'tamed Langrudi
چکیده [English]

The debates between Shi'a Imams and different religious sects and groups have always been considered as a proper way in understanding Twelvers' thoughts. Such discussions with oppositions in scientific environment can introduce a suitable way in recognizing Shi'ite beliefs. In the time of Imam Al-Jawad (a) scientific environment was dominated in which Abbasid caliphs tried their best to hold debates between religious leaders and scholars.
In the present paper, historical changes of the debates of Imam Al-Jawad (a) will be analyzed based on historical, narrative, Kalam and interpretive sources. Therefore, the mentioned nine discussions in sources will be studied in the aspects of addressee, text, the narrator of discussion, differences between texts of discussions, the age of Imam and the place of discussion in order to specify the historical changes. The present paper has applied a descriptive – analytical approach and it concluded that the differences between Imam's discussions in different sources was insignificant which represents the political environment of the government of the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Al-Jawad (a)
  • Ma'mun
  • Yahya ibn Aktham
  • Debates
  • Historical Changes
  • Mu'tasim