امام جواد(ع) و وحدت اسلامی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانشگاه باقر العلوم

چکیده

وحدت جامعه اسلامی از مهم‌ترین دغدغه‌ رهبران جامعه اسلامی، به‌ویژه شیعیان است؛ امامان معصوم (ع) همواره بر اجرای آن تأکید داشته و راه‌کارهایی نیز ارائه ‌کرده‌اند. دوران امامت امام جواد (ع)‌ از ویژگی خاصی برخوردار بوده است. وجود فرقه‌ها و نحله‌های مختلف، زمینه شکاف را در جامعه بیش‌تر می‌کرد. امام جواد (ع) با درک واقعیت موجود و با تکیه بر اصول اسلامی، راه‌کارهای مناسبی برای نیل به این مقصود به کار بردند. نوع راه‌کارهای آن حضرت، برای جلوگیری از تشدید اختلافات و تحقق وحدت اسلامی سؤالی است که این مقاله، در پی پاسخ‌گویی به آن است. پرهیز از حاشیه‌سازی، استناد به قرآن و سیره‌ نبوی و احترام به عقاید و باورهای مخاطبان از مهم‌ترین راه‌کارهای آن حضرت می‌باشد. این نوشتار بر آن است تا با اشاره به اوضاع فرهنگی عصر امام جواد (ع) روش ایشان را برای تحقق وحدت اسلامی بررسی و تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Al-Jawad (a) and Islamic Unity

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Motahhari 1
  • Abu al-Qasim 'Askari 2
چکیده [English]

Islamic unity has been always regarded as a crucial dilemma for the leaders of Islamic societies, especially Shi'ites. Shi'a Imams have declared and emphasized on the importance of Islamic unity as well as introducing certain strategies. The presence of different religious sects and groups in the time of Imam Al-Jawad (a) has led to a gap between them in society. However, Imam Al- Jawad (a) understood the crucial situation of the time and introduced a number of proper strategies based on Islamic principles. The question of the present paper is: What were the strategies of Imam Al-Jawad (a) in order to avoid profound differences along with achieving Islamic unity? Avoiding disagreements, referring to the Holy Quran and Sirah of Prophet Muhammad (s) and respecting beliefs and opinions of addressees are among the most important strategies applied by Imam Al-Jawad (a). Through analyzing the cultural situation of the time, the present paper tries to explain Imam Al-Jawad (a)'s strategies in achieving Islamic unity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Al-Jawad (a)
  • Islamic unity
  • strategy
  • Sirah