امام جواد(ع) و وحدت اسلامی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانشگاه باقر العلوم

چکیده

وحدت جامعه اسلامی از مهم‌ترین دغدغه‌ رهبران جامعه اسلامی، به‌ویژه شیعیان است؛ امامان معصوم (ع) همواره بر اجرای آن تأکید داشته و راه‌کارهایی نیز ارائه ‌کرده‌اند. دوران امامت امام جواد (ع)‌ از ویژگی خاصی برخوردار بوده است. وجود فرقه‌ها و نحله‌های مختلف، زمینه شکاف را در جامعه بیش‌تر می‌کرد. امام جواد (ع) با درک واقعیت موجود و با تکیه بر اصول اسلامی، راه‌کارهای مناسبی برای نیل به این مقصود به کار بردند. نوع راه‌کارهای آن حضرت، برای جلوگیری از تشدید اختلافات و تحقق وحدت اسلامی سؤالی است که این مقاله، در پی پاسخ‌گویی به آن است. پرهیز از حاشیه‌سازی، استناد به قرآن و سیره‌ نبوی و احترام به عقاید و باورهای مخاطبان از مهم‌ترین راه‌کارهای آن حضرت می‌باشد. این نوشتار بر آن است تا با اشاره به اوضاع فرهنگی عصر امام جواد (ع) روش ایشان را برای تحقق وحدت اسلامی بررسی و تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها