جایگاه علمی مکتب پزشکی جندی شاپور

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران.

2 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش ایران دوره اسلامی.

چکیده

دانش‌گاه پزشکی جندی شاپور جایگاه بالایی در تاریخ پزشکی جهان دارد. دست‌آوردهای درخشان این دانش‌گاه و استادان و دانش‌آموختگانَش به گونه‌ای در تاریخ طب جهان تأثیر گذارد که می‌توان آن را مکتبی ویژه خواند. گزارش‌های تاریخی درباره کارکردهای آموزشی فراوان و مؤثر آن در انتقال علم پزشکی، نقش درمانی ممتاز و تاریخی‌اش در ایران و جهان و افتخاراتَش در زمینه پژوهش و عرضه محصولات ارزش‌مند علمی؛ به‌ویژه کتاب‌های پزشکی مرجع، بر جایگاه علمی برجسته این دانش‌گاه دلالت می‌کنند. این پژوهش با طرح پرسشی کانونی درباره جایگاه این مکتب در زمینه های آموزشی، پژوهشی و درمانی در سنجش با جایگاه دیگر دانش‌گاه‌ها و مراکز علمی ایران و جهان، به روش توصیفی ـ تحلیلی و به کمک منابع معتبر علمی، به بحث و بررسی می‌پردازد و علل و زمینه‌های افول آن را پس از قرن‌ها مرجعیت علمی در جهان می‌کاوَد. نگاه فراگیر به جایگاه علمی مکتب پزشکی جندی شاپور از قوت‌های این پژوهش به شمار می‌رود و نه تنها بر هویت ممتاز ایرانی ـ اسلامی تأکید می‌کند که دست‌مایه‌ای برای برنامه‌ریزان علمی و مجریان سیاسی در عرصه احیای الگوی موفق و مفید تمدن اسلامی است.

کلیدواژه‌ها