نویسنده = ������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. دورنمایی از وقایع قرن نهم هجری از دیدگاه دولتشاه سمرقندی در کتاب «تذکرةالشعراء» با تأکید بر نقش علما

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-86

میلاد پرنیانی؛ منیره کاظمی راشد؛ ولی دین‌پرست؛ منیژه صدری