هویت تاریخی جغرافیای همدان در متون مورخان اسلامی از آغاز تا عصر قاجار

نویسندگان

1 دکتری معماری و شهرسازی دانشگاه سوره.

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.