دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، پاییز و زمستان 1393 (سال هشتم، شماره 20، پاییز و زمستان 1393)