دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، بهار و تابستان 1393 (سال هشتم، شماره 19، بهار و تابستان 1393)