نگاه خوارج به مسائل زنان و بررسی انتقادی آن

نویسندگان

چکیده

ظهور خوارج در اثنای نبرد صفین و تداوم آن، به شکل‌گیری و رشد مسائلی نو در عرصه مسائل مختلف دینی انجامید.طرح مسائل عقیدتی، سیاسی و اجتماعی در مورد حکم مرتکب گناه کبیره، اندیشه‌های سیاسی، آراء اجتماعی، عقاید مذهبی و مسائل زنان، موجب اختلاف و انشعاب خوارج به فرقه‌های متعددی از جمله ازارقه، نجدات، صفریه، اباضیه، واقفیه، اخنسیه و شبیبیه گردید. لذا برخی مسائل و بدعت‌ها در عقاید فرق مختلف خوارج در مورد زنان، از جمله جواز و تحریم حکم سنگسار، و ازدواج و عدم زناشویی با کافر به ویژه در فرقه شبیبیه، مبهم باقی مانده و تنها درک و شناخت اندکی از آن وجود دارد.(مسأله) بنابراین، مقاله حاضر به این پرسش می‌پردازد که دیدگاه خوارج به ویژه شبیبیه درباره مسائل مختلف زنان چیست؟(سؤال) به نظر می‌رسد خوارج مانند سایر مسائل دینی، دچار بدعت‌هایی فراوانی در مورد زنان شده‌اند.(فرضیه) مقاله می‌کوشد با عرضه دیدگاه‌های خوارج درباره زنان، شناخت عمیق‌تری از آنان در تاریخ اسلام پدید آورد.(هدف) نیل به این هدف، به شیوه تاریخی-تحلیلی دنبال شده است.(روش) حضور زنان در امور اجتماعی، حق زنان به امامت قوم و شرط هجرت در ازدواج با زنان، از جمله نتایج مقاله است.(یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها