بررسی تطور گزارش‌های تاریخی شهادت کودک امام حسین (ع)؛ از آغاز تا پایان قرن پنجم

نویسندگان

چکیده

واقعه عاشورا، از رویدادهای مهم تاریخ مسلمانان است. شهادت فرزند خردسال امام حسین(ع)، از حوادث بزرگ آن روز به شمار می‌آید. در گزارش‌های تاریخی در مورد نام، سن و چگونگی شهادت آن، اختلاف زیادی وجود دارد؛ موضوعی که در گستره زمانی آغاز تا پایان قرن پنجم به مورد بررسی نشده است بنابراین، پرسشی که مطرح می‌شود آن است که گزارش‌های تاریخی پنج قرن نخست قمری درباره شهادت کودک امام حسین(ع) چگونه نقل شده است؟(سؤال) علت اختلاف در نقل این حادثه، بی‌دقتی برخی تاریخ‌نویسان، اغراق‌گویی برخی دیگر و روایت آنان از یک‌دیگر بوده است.(فرضیه) عرضه تصویری روشن و واقعی از این موضوع، نگارنده‌گان را به کاوش واداشته تا پس از بررسی سیر دگرگونی گزارش‌ها، بتوان گزارش‌ درست را شناسایی کرد.(هدف) این نوشتار، با روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه گزارش تاریخی شهادت کودک امام حسین(ع) و تطور آن پرداخته است.(روش) شهادت کودک و نام قاتل وی در منابع روشن است، در عوض، منابع راهی برای شفاف ساختن سن و نام او نمی‌گشایند. البته تولد کودک در روز عاشورا و درخواست آب برای کودک از سوی امام(ع)، تنها برای عاطفی کردن داستان، بدان افزوده شده است.(یافته)

کلیدواژه‌ها