غرب و پدیده استحاله نگرش‌های جوانان در سرزمین‌های اسلامی

نویسنده

چکیده

ظهور نسل جوان، از مهم‌ترین تحولات قرن اخیر در جهان اسلام است و نیازهاى روانى و فکرى، از بارزترین نیازهاى این طبقه، به شمار می‌آید که اگر جوامع اسلامی از آن غافل شوند، انحرافات و پیامدهاى ناگوارى را به همراه خواهد داشت. فاجعه غرب‌گرایى و بى‏هویتى جوانان از جمله این پیامدها است که به صورت‌هاى مختلف بروز مى‏کند. با نگاهى بر پژوهش‌های انجام شده قبلی، باید گفت چندان به این موضوع توجه نشده و نهایت کارى که صورت گرفته، این بوده که بیش‌تر به جنبه‏هاى آمارىِ ناکارآمد، تکیه شده، بنابراین چرایی گرایش جوانان مسلمان به غرب هم‌چنان نیازمند پاسخ است.(سؤال) مجموعه‌ای از عوامل داخلی با تأکید بر نقش بیش‌تر استعمار فرانو و نیز ویژگی-های جوانی، از عوامل گرایش جوانان مسلمان به غرب به شمار می‌آید.(فرضیه) شناسایی عوامل گرایش جوانان مسلمان به غرب و مهم‌تر از آن، یافتن راه‌های جلوگیری از این گرایش، به منظور به-کارگیری پتانسیل جوانان برای توسعه، از مقاصد این مقاله است.(هدف) مطالعه تاریخی در پرتو بررسی تحلیلی، راهی است که دست‌یابی به پاسخ را فراهم می‌آورد.(روش) مقاله بر لزوم تعیین استراتژی، ضرورت پیش‌گیری، برنامه‌ریزی و الگوسازی رفتاری تأکید می‌کند.(یافته)

کلیدواژه‌ها