فراز و فرود علوم عقلی و دانش ریاضی ایران از قرن چهارم تا نهم

نویسندگان

استاد

چکیده

ریاضی از شاخه‌های دانش موردعلاقه ایرانیان، قبل از اسلام است. توجه به ریاضی بعد از اسلام و در پرتو آموزه‌های دینی با فراز بیش‌تری ادامه یافت اما با فرودهایی نیز همراه شد، موضوعی که کم‌تر به نقش دولت‌ها و دیگر عوامل در چنین اتفاقی، توجه شده است. لذا چرایی فرازها و فرودهای علم ریاضی، هم‌چنان مسأله پیش‌روی ماست بنابراین، این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که سیر و علل اوج‌گیری و افول‌گرایی علم ریاضی در قرن چهارم تا نهم چگونه است؟(سؤال) در تاریخ حیات علمی ایران هرگاه شرایط سیاسی و اجتماعی فراهم بود، دانش‌های عقلی چون ریاضی رشد سریعی داشت. در عوض با جبرگرایی و ناامنی‌های اجتماعی، دچار افت و افول می‌شد. (فرضیه) نوشتار حاضر، به دنبال تصویرگری نقش ایرانیان در علم ریاضی به تأثیر از اسلام و تصویرسازی تأثیر نامطلوب رکود علم ریاضی به دلیل دور شدن حکومت و ملت از دین است (هدف) که به شیوه توصیفی- تحلیلی و مطالعه تاریخی- سیاسی موردبررسی قرار می‌گیرد. (روش) حاصل آن، کشف رابطه معنادار بین هویت جبرستیزی ایرانیان با رشد علم ریاضی و آگاهی از پیوند بین جبرگرایی حکومت‌ها و فرود علم ریاضی است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Upsides and Downsides of Logical Sciences and Mathematics in Iran From the Fourth to Ninth Century

نویسندگان [English]

  • Muhammad Reza Yusefi
  • Ruqayyeh Ebrahimi Shahrabad
چکیده [English]

Mathematics is considered among the sciences which were always interesting to Iranians. After the emergence of Islam and in the light of religious teachings mathematics was even regarded more important than before, however it had its own downsides which were mostly analyzed without considering the role of governments and other factors. Therefore, the question of the present paper is: What are the reasons behind upsides and downsides of mathematics from the fourth century to ninth century? (Question) In history of sciences in Iran, logical sciences such as mathematics developed strongly whenever social and political situations were suitable. On the other hand, in a determinist and insecure society it was significantly weakened. (Hypothesis) The goal of the present paper is: Depicting the role of Iranians in Islamic era in developing mathematics and also representing the downfall of mathematics due to diversion of government and people from religion. These goals will be analyzed by means of descriptive – analytical methods along with historical – political study of the subject. As a result, a significant relationship between the identity of opposing determinism among Iranians and development of mathematics is revealed; while with determinist governments, mathematics faced downfall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics
  • Ancient Iran
  • Islamic era in Iran
  • Logical sciences
  • Islamic Civilization