کم و کیف روابط تجاری میان ایران و مصر، مطالعه موردی؛ عصر سلجوقی و فاطمی

نویسنده

دانش‌یار دانشگاه لرستان

چکیده

با توجه به نقش حیاتی جاده ابریشم در اقتصاد ایران و منتهی شدن این جاده به بنادر کناره دریای مدیترانه و مصر، یک سری روابط تجاری گسترده میان هر دو منطقه به وجود آمد که تا عهد سلجوقی رونق داشت، اما با توجه به رقابت فاطمیان با عباسیان و حمایت سلجوقیان از بنی‌عباس و هم‌چنین با عنایت به آغاز جنگ‌های صلیبی، مناسبات سیاسی ایران و مصر، به یک رکود عظیم دچار شد که در نتیجه، به نظر می‌رسد این روابط و مراودات تجاری قطع شده باشد. در منابع تاریخی، اطلاعات زیادی درباره این روابط تجاری موجود نیست؛ اما یافته‌های باستان‌شناسان در حفاری‌های فسطاط، داده‌های زیادی در این‌باره، در دسترس محققان قرار می‌دهد؛ از این‌رو با این سؤال مواجه‌ایم: در طی دوره مذکور، روابط اقتصادی ایران مصر چگونه بود؟
این مقاله درصدد است تا از طریق تحلیل و مقایسه سبک آثار سفالینه یافته شده، به کم‌وکیف مناسبات تجاری بین ایران و مصر در عهد سلجوقیان و فاطمیان وضوح بیش‌تری ببخشد. این مقاله با استناد به این یافته‌ها نشان می‌دهد که این روابط تجاری به طور کامل قطع نشده و به رغم اختلافات شدید سیاسی، تجارت بین ایران و مصر در قرون پنجم و ششم هجری تداوم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantity and quality of trade relations between Iran and Egypt, Case Study In Era of Seljuk and Fatimid

نویسنده [English]

  • Dr Muhsin Rahmati
چکیده [English]

A series of extensive commercial relations were been come into existence between Iran and Egypt, as result of vital role of silk road on economy of Iran and to be closed to seaport of Egypt and Levant, that has been prospered to saljuqi period. But, their political relations were been countered great recession , consequence of fatimid’s competition with the Abbasid chaliphate,saljuqid’s patronage from Abbasians , beside of beginning of the crusades. Therefore, It seems that were been interrupted these relations. There is no much data on these commercial relations in historical sources, but, were been found much too data on this case, in archeological achievements from fustat excavations for scholars.
By The analytic method and by comparison about style of the obtained earthen remnants,this article seeks to make much clear, if possible, the quality of Iran- Egypt commercial relations in saljuqi- fatimi’s period.
This study shows that , In spite of severe political conflicts, the Iran- Egypt commercial relations have been continued during fifth and sixth centuries , and these relations were not been interrupted thoroughly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commerce
  • Pottery
  • Egypt
  • İran
  • Saljuqides
  • Fatimids
  • Art