دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1392 (سال ششم، شماره 18، پاییز و زمستان 1392)