حنفی‌های اصفهان پیش از صفویه، بررسی علل توسعه و منازعه آنان با شافعی‌ها و حنبلی‌ها

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

چکیده

حنفی‌های اصفهان یکی از فرقههای اصلی سنی در اصفهان پیش از صفویه بودند. پیروان این فرقه پیش از سلاجقه در اقلیت به سر میبردند. با حمایت سلاطین و امرای این سلسله، به موقعیت مستحکمی دست یافتند و به سرعت درگیر رقابت با شافعی‌ها شدند. این رقابت، به مدت چند قرن از مسایل و مشکلات اصلی اصفهان بود. این پژوهش بر آن است با استفاده از روش تاریخی و با اتکا به منابع اصلی به این سؤالات پاسخ دهد:
1. چه عواملی زمینه را برای رشد و توسعه فرقه حنفی در اصفهان فراهم آورد؟
2. علل و نتایج منازعات حنفی‌ها و شافعی‌ها در اصفهان کدامند؟
در پاسخ این سؤالات، این فرضیه‌ها قابل طرح است:
- عامل اصلی توسعه این مذهب، حمایت‌ سلاطین سلجوقی از مذهب حنفی بود.
- منازعات حنفی‌ها و شافعی‌ها ریشه‌های سیاسی، اجتماعی و کلامی داشت و مهم‌ترین پی‌آمد این منازعات گرایش سریع مردم اصفهان به تشیع در اوایل دوره صفوی بود.

کلیدواژه‌ها