حملات احمدشاه ابدالی، سقوط گورکانیان و تأثیر آن بر آینده منطقه و افغانستان

نویسنده

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

همزمان‌ با پیشرفت‌های‌ سریع صنعتی‌ قدرت‌های‌ اروپایی‌ در سده‌ هیجدهم میلادی، نشانه‌های ضعف و انحطاط در امپراتوری‌های‌ مسلمان آشکار شد. اروپاییان‌ در امور امپراتوری‌‌های مسلمان مداخله‌ می‌کردند، حال آن که قدرت‌های‌ مسلمان‌ از پس‌ آن‌ها بر نمی‌آمدند و نیز مسلمانان در حال مشکلات ناشی از تأثیر تمدن غرب بر حوزه‌های اسلامی، ناتوان بودند. گورکانیان‌ هند، سومین‌ امپراتوری‌ بزرگ‌ مسلمان، از این جریان مستثنا نبوده، سراشیبی انحطاط را در پیش گرفته بودند. علاوه بر عوامل متعدد داخلی و خارجی که آنان را به ضعف کشانده بود، حملات احمدشاه ابدالی به هند، این حرکت رو به سراشیب را سرعت بخشید و سرانجام به حوادثی در منطقه انجامید. بنابراین، سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که حملات احمدشاه در سقوط امپراتوری گورکانیان، چه نقشی در آینده منطقه و افغانستان داشته است؟
گمان می‌رود بدون توجه به این حادثه، تحلیل وضعیت فعلی افغانستان میسر نباشد. روش بررسی، توصیفی- تحلیلی است و هدف، نشان دادن ارتباط سرنوشت سیاسی- اجتماعی مسلمانان و بهره گرفتن از آن برای موارد مشابه است. تأکید بر لزوم تحلیل حوادث فعلی افغانستان با رویکرد تاریخی، از یافته‌های مهم این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ahmad Shah Abdali’s Invasions, the Fall of Mughal Dynasty, and Its Influence on the Future of the Region and Afghanistan

نویسنده [English]

  • Muhammad Allah-Akbari
چکیده [English]

Simultaneous with rapid industrial developments of European powers in 18th century, signs of weakness and decline became obvious in Muslim Empires. Muslim Empires could not cope with Europeans interference in their affairs; moreover, they were unable to resolve problems caused by western civilization on Islamic domains. Also Indian Mughal, the third biggest Muslim Empire, was not an exemption, and it was on the verge of decline. In addition to numerous domestic and foreign factors, the invasion of Ahmad Shah Abdali to India hastened the fall of Mughal dynasty and led to certain events in the region. Therefore, the main question of the present paper is: Considering the invasions of Ahmad Shah Abdali which led to the fall of Mughal dynasty, what is the role of these invasions in the future of the region and Afghanistan?
It is assumed, without considering these invasions, analyzing the current situation of Afghanistan would be tough. The present paper applied a descriptive - analytic research method. The main goal of the paper is: Illustrating the relationship between political - social fate of Muslims and employing it in similar occasions. Also one of the main results of the paper is: Emphasizing on applying historical approach in analyzing current events of Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mughal
  • Muslim Mongols
  • Ahmad Shah Abdali
  • East India Company
  • the region and Afghanistan