کاوشی در وضع فرهنگی شیعیان غزنین؛ از آغاز حکومت ابدالی‌ها (1160 ق) تا زمان حمله عبدالرحمان خان به هزارستان (1309ق)

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه عالی خاتم النبیین کابل

2 کارشناس ارشد جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

وضع فرهنگی شیعیان غزنین پیش از تأسیس حکومت ابدالی‌ها، متفاوت و گاه افتخارآفرین است،ولی پس از روی کار آمدن این حکومت تا زمان حمله عبدالرحمان خان به هزارستان، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. لذا این پرسش اصلی پیش می‌آید که اوضاع فرهنگی شیعیان غزنین از آغاز شکل‌گیری حکومت ابدالی‌ها تا آغاز حمله عبدالرحمان خان به هزارستان(1160-11309ق) چگونه بوده است؟ فرضیه‌ تحقیق حاضر این است‌ که شیعیان غزنین در این مقطع تاریخی، از نظر فرهنگی بسیار عقب مانده هستند و عامل عمده آن، سیاست‌های خصمانه حاکمان افغان در قبال شیعیان و بی لیاقتی امیران و خوانین محلی بوده است. هدف از این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، هویدا ساختن وضع فرهنگی شیعیان غزنین،بیان عوامل و تبیین دلایل آن است.اثبات جایگاه علمی- ادبی، مراکز فرهنگی، شخصیت‌های مؤثر فرهنگی، آگاهی دینی، دین‌باوری، اهتمام به مراسم و مناسبت‌های مذهبی از یافته‌های مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Cultural Conditions of Ghazni Shi’a Muslims From the Establishment of Abdalis (1160 A.H) to Abdur Rahman Khan Invasion to Hazaristan

نویسندگان [English]

  • Vahid Binesh 1
  • Besmellah Mahdavi 2
چکیده [English]

Prior to the establishment of Abdali government, the cultural conditions of Ghazni Shia Muslims were different and sometimes honorable. However when Abdalis came to power to the time of Abdur Rahman Khan’s invasion to Hazaristan the cultural condition in this area is ambiguous. The question raised here is: How was the cultural condition of Ghazni Shia Muslims from 1160 to 1309 A.H; i.e. the beginning of the establishment of Abdali government to the time of Abur Rahman Khan’s invasion? The hypothesis of the present paper is: Because of hostile policies of Afghan rulers toward Shia Muslims and incompetency of local Emirs and Khans, the cultural condition of Ghazni Shia Muslims is underdeveloped. The present paper applied a descriptive - analytical research method and its purposes are: Illustrating cultural condition of Ghazni Shia Muslims and analyzing the causes of this underdevelopment. The findings of the paper are: Verifying scientific - literal position, cultural centers, influential cultural figures, religious awareness, believing in religion and performing religious ceremonies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Ghazni
  • Ghazni Shia Muslims
  • Abdali government
  • Abdur Rahman Khan
  • Hazaristan