کاوشی در وضع فرهنگی شیعیان غزنین؛ از آغاز حکومت ابدالی‌ها (1160 ق) تا زمان حمله عبدالرحمان خان به هزارستان (1309ق)

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه عالی خاتم النبیین کابل

2 کارشناس ارشد جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

وضع فرهنگی شیعیان غزنین پیش از تأسیس حکومت ابدالی‌ها، متفاوت و گاه افتخارآفرین است،ولی پس از روی کار آمدن این حکومت تا زمان حمله عبدالرحمان خان به هزارستان، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. لذا این پرسش اصلی پیش می‌آید که اوضاع فرهنگی شیعیان غزنین از آغاز شکل‌گیری حکومت ابدالی‌ها تا آغاز حمله عبدالرحمان خان به هزارستان(1160-11309ق) چگونه بوده است؟ فرضیه‌ تحقیق حاضر این است‌ که شیعیان غزنین در این مقطع تاریخی، از نظر فرهنگی بسیار عقب مانده هستند و عامل عمده آن، سیاست‌های خصمانه حاکمان افغان در قبال شیعیان و بی لیاقتی امیران و خوانین محلی بوده است. هدف از این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، هویدا ساختن وضع فرهنگی شیعیان غزنین،بیان عوامل و تبیین دلایل آن است.اثبات جایگاه علمی- ادبی، مراکز فرهنگی، شخصیت‌های مؤثر فرهنگی، آگاهی دینی، دین‌باوری، اهتمام به مراسم و مناسبت‌های مذهبی از یافته‌های مقاله است.

کلیدواژه‌ها