بررسی تأثیر و جایگاه لوطی‌ها در جنبش مشروطیت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه تاریخ، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/skh.2019.4923

چکیده

موضوع این مقاله، بررسی تأثیر و جایگاه لوطی‌ها در جنبش مشروطیت ایران است. لوطیان، از قدیم، طبقه‌ای خاص را تشکیل می‌دادند و اخلاق و عادات به‌خصوصی داشتند و اعمال آنها مورد توجه طبقات مردم بود. لوطی‌ها در اثر برخورداری از ویژگی‌هایی چون شجاعت و با توجه به پایگاهی که بین مردم داشتند، در بسیاری از وقایع و حوادث حاضر بودند.
پژوهش پیش رو، نقش و جایگاه لوطیان در حوادث مشروطیت و دلایل مشارکت و انگیزه‌های آنان در فرایندهای سیاسی را تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خصوصیات ذاتی لوطی‌ها، تشکیلات سازمان‌یافته و مناسبات آنان با کانون‌های قدرت، از دلایل مهم حضور آنها در آشوب‌های مشروطیت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study the influence and position of luties in the constitutional movement

نویسندگان [English]

  • Khatere Esmizade 1
  • Mohammadreza Alam 2
1 PhD student in History of Islamic Iran, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Professor at History, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

This article is on study the influence and position of the luties in the Iranian constitutional movement. The Luties have long been a special class with special morals and habits, and their actions were considered by the classes of the people. Luties were present in many events due to their characteristics such as courage and due to their position among the people. The present study analyzes the role and position of Luties in constitutional events and the reasons for their participation and motivations in political processes. Findings show that the inherent characteristics of Lotians, organized organization and their relations with the centers of power, have been important reasons for their presence in the constitutional riot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Luti
  • Luties
  • Constitutionalism
  • riot
  • Constitutionalists
  • champions
اقبال، عباس (1345)، میرزاتقی‌خان امیرکبیر، جلد اوّل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: چاپ اوّل.
انصاف‌پور، غلامرضا (1353)، تاریخ و فرهنگ زورخانه و گروه‌های اجتماعی زورخانه‌رو، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردم‌شناسی ایران.
پولاک، یاکوب ادوارد (1361)، ایران و ایرانیان، ترجمه: کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.
ترکمنی، آذر و پروین پرگاری (1378)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران دورۀ صفاریان و علویان، تهران: انتشارات سمت.
تفرشی حسینی، سید احمد (1351)، یادداشت‌ها، به کوشش: ایرج افشار، روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران، تهران: امیرکبیر.
دولت‌آبادی، یحیی (1336)، حیات یحیی، ج2، تهران: ابن سینا.
دهخدا، علی‌اکبر (1373)، لغت‌نامه، ج12، دانشگاه تهران.
سیاح محلاتی، محمدعلی (حاج سیاح) (2536 شاهنشاهی)، خاطرات، جلد اوّل، مجموعه خاطرات سفرنامه‌های ایران، زیر نظر: ایرج افشار، به کوشش: حمید سیاح، به تصحیح: حاملد الگار، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
فریزر، جیمز (1364)، سفرنامه فریزر، ترجمه: منوچهر امیری، تهران: توس، چاپ اوّل.
فلور، ویلم (1366)، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران: توس.
کسوری، سید احمد (1380)، تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر.
لمبتون، آن.ک.س (بی‌تا)، نگرشی بر جامعه اسلامی ایران، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: مولی.
مارتین، ونسا (1390)، عهدقاجار، مذاکره اعتراض و دولت در ایران قرن 13، ترجمه: حسن زنگنه، تهران: ماهی.
مستوفی، عبدالله (1371)، شرح زندگانی من، تاریخ اجتماعی، اداری دوره قاجار، ج1، تهران: کتاب هرمس.
ملک‌زاده، مهدی (1383)، تاریخ انقلاب مشروطیت، ج3، تهران: سخن.
ناظم الاسلام کرمانی (1364)، تاریخ بیداری ایرانیان، ج2، به کوشش: علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، بی‌جا: بنیاد فرهنگ ایران.
نجمی، ناصر (1370)، طهران عهد ناصری، تهران: عطار.
نوایی، عبدالحسین (2536شاهنشاهی)، فتح تهران، گوشه‌هایی از تاریخ مشروطیت، تهران: بابک.
یزدانی، سهراب (1388)، مجاهدان مشروطه، تهران: نشر نی.