بررسی تأثیر و جایگاه لوطی‌ها در جنبش مشروطیت

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه تاریخ، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/skh.2019.4923

چکیده

موضوع این مقاله، بررسی تأثیر و جایگاه لوطی‌ها در جنبش مشروطیت ایران است. لوطیان، از قدیم، طبقه‌ای خاص را تشکیل می‌دادند و اخلاق و عادات به‌خصوصی داشتند و اعمال آنها مورد توجه طبقات مردم بود. لوطی‌ها در اثر برخورداری از ویژگی‌هایی چون شجاعت و با توجه به پایگاهی که بین مردم داشتند، در بسیاری از وقایع و حوادث حاضر بودند.
پژوهش پیش رو، نقش و جایگاه لوطیان در حوادث مشروطیت و دلایل مشارکت و انگیزه‌های آنان در فرایندهای سیاسی را تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خصوصیات ذاتی لوطی‌ها، تشکیلات سازمان‌یافته و مناسبات آنان با کانون‌های قدرت، از دلایل مهم حضور آنها در آشوب‌های مشروطیت بوده است.

کلیدواژه‌ها


اقبال، عباس (1345)، میرزاتقی‌خان امیرکبیر، جلد اوّل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: چاپ اوّل.
انصاف‌پور، غلامرضا (1353)، تاریخ و فرهنگ زورخانه و گروه‌های اجتماعی زورخانه‌رو، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردم‌شناسی ایران.
پولاک، یاکوب ادوارد (1361)، ایران و ایرانیان، ترجمه: کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.
ترکمنی، آذر و پروین پرگاری (1378)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران دورۀ صفاریان و علویان، تهران: انتشارات سمت.
تفرشی حسینی، سید احمد (1351)، یادداشت‌ها، به کوشش: ایرج افشار، روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران، تهران: امیرکبیر.
دولت‌آبادی، یحیی (1336)، حیات یحیی، ج2، تهران: ابن سینا.
دهخدا، علی‌اکبر (1373)، لغت‌نامه، ج12، دانشگاه تهران.
سیاح محلاتی، محمدعلی (حاج سیاح) (2536 شاهنشاهی)، خاطرات، جلد اوّل، مجموعه خاطرات سفرنامه‌های ایران، زیر نظر: ایرج افشار، به کوشش: حمید سیاح، به تصحیح: حاملد الگار، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
فریزر، جیمز (1364)، سفرنامه فریزر، ترجمه: منوچهر امیری، تهران: توس، چاپ اوّل.
فلور، ویلم (1366)، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران: توس.
کسوری، سید احمد (1380)، تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر.
لمبتون، آن.ک.س (بی‌تا)، نگرشی بر جامعه اسلامی ایران، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: مولی.
مارتین، ونسا (1390)، عهدقاجار، مذاکره اعتراض و دولت در ایران قرن 13، ترجمه: حسن زنگنه، تهران: ماهی.
مستوفی، عبدالله (1371)، شرح زندگانی من، تاریخ اجتماعی، اداری دوره قاجار، ج1، تهران: کتاب هرمس.
ملک‌زاده، مهدی (1383)، تاریخ انقلاب مشروطیت، ج3، تهران: سخن.
ناظم الاسلام کرمانی (1364)، تاریخ بیداری ایرانیان، ج2، به کوشش: علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، بی‌جا: بنیاد فرهنگ ایران.
نجمی، ناصر (1370)، طهران عهد ناصری، تهران: عطار.
نوایی، عبدالحسین (2536شاهنشاهی)، فتح تهران، گوشه‌هایی از تاریخ مشروطیت، تهران: بابک.
یزدانی، سهراب (1388)، مجاهدان مشروطه، تهران: نشر نی.