دوره و شماره: دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-258 (سال سیزدهم، ‌شماره بیست و نهم، بهار و تابستان 1398) 
10. دلایل ساخت قبة‌الصخره توسط عبدالملک بن مروان

صفحه 185-202

10.22034/skh.2019.4930

محمد امرایی؛ مجتبی گراوند؛ داریوش نظری