دوره و شماره: دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1398 
4. مخالفان عزیمت سیّدالشهداء(ع) به کوفه در آینه آمار و أرقام

صفحه 70-96

10.22034/skh.2021.5249

محمد محمدی فر؛ زهرا روح اللهی امیری؛ ابراهیم گودرزی