تحلیل روش شناختی و محتوایی تاریخ‌نگاری طبرسی با تکیه بر إعلام الوری بأعلام الهدی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم

چکیده

روش شناسی تاریخ‌نگاری از مسائل فلسفه تحلیلی تاریخ یا فلسفه انتقادی تاریخ است که به بررسی روش شناختی در حوزه مطالعات تاریخی می پردازد.
طبرسی که از علمای صاحب نام قرن 5 و 6ق است با تالیفات بسیار در رشته‌های مختلف علمی، نقش ارزنده ای در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی داشته است. از این میان، کتاب إعلام الوری بأعلام الهدی است که در دو ساحت ساخت و معرفت، الگویی مناسب برای جریان تقریب در مجامع اسلامی است. لذا مسأله مورد نظر در تحقیق پیش رو، چیستی تحلیل روش شناختی و محتوایی تاریخ‌نگاری طبرسی با تکیه بر کتاب مذکور است. تحقیقاتی بسیط در حوزه روش شناختی تاریخ‌نگاری طبرسی وجود دارد که به صورت گزارشی به آن پرداخته شده، لیک تحقیقی جامع در این زمینه صورت نگرفته است.
طبرسی که با نگاه ژرف خود، حفظ اساس و کیان اسلام را مد نظر داشت، با ابداع و کاربست نظریه تقریب (که مبتنی بر زمینه های روش شناختی بوده و در تحلیل محتوایی فعالیتهای علمی او ظهور داشت) اقدام به فعالیتهای علمی-پژوهشی نمود، به طوری که در تالیفهای خود روشی"وحدت محور"را معرفی و در ساحت تعلیم و تعلم"نظریه تقریب"را تقویت کرد.
لذا هدف از نگارش متن پیش رو ارائه و تبیین روش شناختی و تحلیل محتوایی تاریخ‌نگاری او با تکیه بر کتاب اعلام الوری باعلام الهدی و به تعبیر دیگر، تبیین ساحت‌های روش شناختی و معرفت شناختی تاریخ‌نگاری طبرسی از منظر کتاب مذکور است.
هدف نهایی از توصیف شناسی تاریخ‌نگاری طبرسی در ساحتهای روش شناسانه و معرفت شناسانه، اثبات رویکرد تقریب در حیات علمی-فرهنگی وی است تا از این طریق،"نظریه تقریب"را معرفی و الگویی مناسب به جامعه علمی مسلمانان در جهت بازتولید این رویکرد ارائه گردد.
روش تحقیق به صورت تاریخی و تاریخی-اجتماعی است و در نهایت روشی مهم و کاربردی در حیطه ساخت و معرفت در ساحتهای مختلف علمی در جهت تقریب مذاهب اسلامی اثبات گردیده است. چکیده تعاریف، توصیفات و تبیین های مطرح شده در متن، عبارت است از معرفی اصول روش شناختی تاریخ‌نگاری وی و ثانیا اثبات "نظریه تقریب" در حیات علمی-فرهنگی طبرسی و ارائه آن به جهان اسلام به عنوان الگویی علمی-مذهبی در راستای تقویت بنیه های تقریبی در ساحتهای مختلف.

کلیدواژه‌ها


ابن شهر اشوب مازندرانی(بی تا). معالم علماء، نجف اشرف، مطبعه الحیدریه.
افندی اصفهانی، میرزا عبد الله(1401ق). ریاض العلماو حیاض الفضلاء، تحقیق: سید‌احمد الحسینی، قم، انتشارات خیام.
امین، سید محسن(بی تا). اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف، ج7.
امینی، شیخ عبد الحسین(1362). شهیدان راه فضیلت، مترجم: جلال الدین فارسی، تهران، روزبه.
بیهقی(معروف به ابن فندق)، ابوالحسن علی بن زید(بی تا). تاریخ بیهق، تصحیح و تعلیق: احمد بهمنیار، بی جا، افست مروی.
(الف) تهرانی، آقا بزرگ(بی تا). الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاوضاء، ج20.
(ب) تهرانی، آقا بزرگ (بی تا). طبقات أعلام الشیعه، تحقیق: علی نقی منزوی، قم، اسماعیلیان، ج2.
(الف) جعفریان، رسول(1375). تاریخ تشیع در ایران، قم، انصاریان، ج2.
(‌ب) جعفریان، رسول(1387). منابع تاریخ اسلام، قم، انصاریان.
حداد عادل، غلامعلی(1375). دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی، ج7.
حلبی، علی‌اصغر(1361). "طبرسی و مجمع البیان،" نشر دانش، شمار اول سال سوم، آذر و دی 1361، ص 19 تا 22.
خوانساری، محمد باقر(1392ق). روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، اسد‌الله اسماعیلیان، تهران، اسماعیلیان، ج5.
دهخدا، علی اکبر(1343). لغت نامه، زیر نظر دکتر محمد معین، تهران، سیروس، ج15.
سبحانی، جعفر(1382). الشیخ طبرسی امام المفسرین فی القرن السادس حیاته و آثاره، 1382،  قم، موسسه الامام الصادقA.
سجادی خوراسگانی، محمد(1376). "طبرسی و کتاب إعلام الوری بأعلام الهدی،" آیینه‌ی پژوهش شماره ی 46، مهر – آبان 1376، ص 32 تا 36.
شریف، محمد رضا(1381). درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، روزنه.
(الف) طبرسی، امین الاسلام شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی(1417).‌ إعلام الوری بأعلام الهدی،‌ قم،‌ موسسه آل البیت لإحیاء التراث‌، ج1و2‌.
(ب) طبرسی، فضل بن الحسن(1399ق). إعلام الوری بأعلام الهدی، صحح و علق علیه: علی اکبر الغفاری، بیروت، دارالمعرفه.
(ج) طبرسی، فضل بن الحسن(1377ق). إعلام الوری بأعلام الهدی، ترجمه: عزیز الله عطاردی قوچانی، تهران، انشتارات اسلامیه.
(د) طبرسی، فضل بن الحسن(1388ق). إعلام الوری بأعلام الهدی، ترجمه: محمد حسین ساکت، تهران، اساطیر.
(ن) طبرسی، فضل بن الحسن(1405ق). جوامع الجامع فی تفسیر القرآن المجید، بیروت، دارالاوضاء، ج1.
(‌و) طبرسی، فضل بن الحسن(1415). مجمع البیان فی تفسیر القران، حققه و علق علیه: لجنه من العلما و المحققین الاخصائیین، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات.
کاشفی، محمد رضا(1389). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفیn.
کریمان، حسین(1340و1341). طبرسی و مجمع البیان( تحقیق در احوال شیخ طبرسی)، تهران، دانشگاه تهران، ج1و2.
نجاشی، ابی العباس احمد بن علی(1408). رجال النجاشی، تحقیق: محمد جواد النائینی، بیروت، دارالاوضاء.
نعمان (معروف به مفید)، محمد بن محمد(1390ق). الإرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، مترجم : امیر خانبلوکی،قم، تهذیب.
نواب، شیخ حسین(1381). کاوشی در زندگانی علامه فضل بن الحسن بن فضل طبرسی، اول، بی جا، شریعت.
واعظ زاده‌ی خراسانی، محمد (1371). " مقدمه ای بر ترجمه‌ی تفسیر جوامع الجامع،" مشکوه، شماره 35، تابستان1371، ص4-12.
یعقوب، امیل بدیع(1420ق). موسوعه النحو و الصرف و الاعراب، مترجم: محمد‌رضا یوسفی، قم، اعتصام.