دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1395 (سال دهم، ‌شماره 24، پاییز و زمستان 1395)