عملیات انفال (نسل کشی کردهای عراق) و رژیم بعث

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و هیات علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

چکیده

انفال، نام عملیاتی بود که رژیم بعث عراق برای کشتار دسته جمعی کردها استفاده نموده است. تا کنون بازخوانی های متعددی با رویکردی قومی یا سیاسی به این مسئله انجام شده است اما پژوهش حاضر بنا دارد از منظری متفاوت، به رابطه میان انفال و ماهیت رژیم بعث بپردازد. لذا سوال اصلی این است که ماهیت رژیم بعث در ارتباط با انفال را چگونه می‌توان توصیف نمود؟ و اینکه چه رابطه‌ای می‌توان میان رژیم بعث و انفال برقرار نمود؟ انفال یا همان نسل کشی کردهای عراق، در جامعه‌ای به وقوع پیوست که تمام ویژگی‌های یک جامعه توده‌ای و همچنین رژیمی توتالیتر را داراست. مفروض مقاله این است که انفال، تنها در رژیم توتالیتری همچون بعث می‌توانست رخ دهد. بنابراین با استفاده از نظریه توتالیتریسم، به آزمون فرضیه پرداخته و همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیلی_ توصیفی بهره گرفته ایم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تنها زمانی می‌توان ماهیت اصلی رژیم بعث را فهمید و علت نسل کشی‌هایی همچون انفال کردها ،کشور گشایی‌ها، نظامی گری‌ها و غیره را درک نمود که آن را به مانند رژیمی توتالیتر فهمید و بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها


اسپیرو، هربرت و دیگران(1384)، توتالیتاریسم، ترجمه هادی نوری ، تهران: پردیس دانش
آرنت، هانا(1388)،  توتالیتاریسم ؛ ترجمه محسن ثلا ثی، تهران: نشر ثالث.
آرنت،هانا(1366 )، توتالیتاریسم (حکومت ارعاب،کشتار، خفقان)، ترجمه محسن ثلاثی،تهران:نشر جاویدان
بردشا، لی (1380) ،فلسفه سیاسی هانا آرنت،ترجمه خشایار دیهیمی،تهران:طرح نو
بشیریه،حسین(1386 )، عقل در سیاست، تهران: نشر نگاه معاصر
بشیریه،حسین(1389)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم،اندیشه‌های مارکسیستی،تهران: نشر نی
بیگدلی، علی(1368) تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، تهران:موسسه مطالعات و انتشارت تاریخی میراث ملل
پاور، سامنتا(1386)، معضلی برخواسته از جهنم؛آمریکا و قرن نسل کشی ها، ترجمه مارینا بنیایتان،تهران:نشر چشمه
پولادی، کمال(1384)، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفه سیاسی مدرن،تهران:نشر مرکز
رندل، جاناتان(1379)، با این رسوایی چه بخشایشی؟، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: نشرپانیذ
صالحی امیری،رضا(1385)، مدیریت منازعات قومی در ایران، نقد وبررسی الگوهای موجود و ارائه الگوی مطلوب، تهران: ناشر مرکز تحقیقات استراتژیک
علی، بختیار(1999)، «انفال» و اراده معطوف به کشتن و فراموشی، ترجمه منصور تیفوری،سوئد:فصلنامه کردی رهند – شماره 7.
کوچرا،کریس (1377) جنبش ملی کرد، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: انتشارت نگاه
گونتر، مایکل(2014)، دایره المعارف تاریخی-سیاسی کردستان، ترجمه هیوا مشرفی: انتشارات دهوک.
لانگریک،استیون همزلی(1378) عراق 1900-1500؛ تاریخ سیاسی،اجتماعی و اقتصادی،ترجمه اسدالله توکلی و محمد رضا مصباحی،تهران: انتشارت آستان قدس رضوی
لوگوف، ژان پیر(1385)، دموکراسی پسا توتالیتر، ترجمه دکتر کاظم ایزدی، تهران: نشر چشمه
مار، فب (1380)، تاریخ نوین عراق، ترجمه محمد عباس پور، تهران: آستان قدس رضوی.
معتضد، خسرو (1385)، سقوط دیکتاتور؛ صدام از ظهور تا سقوط، چاب سوم تهران: نشر البرز
مک داول، دیوید (1386)، تاریخ معاصر کرد، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: نشر پانیذ
میر‌علی، محمد‌علی (1391) چالش سنت و مدرنیته در سوریه و لبنان، قم :موسسه بوستان کتاب
نوذری،حسینعلی (1394) نظریه انتفادی مکتب فرانکفورت در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: نشر آگاه
نوریس، پیا و کدی،نیکی آر و دیگران(1388)، جامعه شناسی سیاسی شکاف‌های اجتماعی (بررسی‌های موردی) نگارش و ترجمه پرویز دلیر پور و علی‌رضا سمیعی اصفهانی، تهران: انتشارات کویر
واتسن، دیوید (1385)، هانا آرنت،ترجمه فاطمه ولیانی، تهران: انتشارت هرمس.