نگاهی به کتاب احتجاج ‏

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

چکیده

الاحتجاج علی اهل اللجاج از آثار سدههای میانه درباره اهل‌بیت به شمار می‏رود که در پیدایی آثار دوره‌های پس از خودش، مؤثر بوده است. طبرسی مؤلف این اثر، همچون دیگر عالمان شهیر شیعه، شناخته نیست، اما کتابش از آوازه بلندی برخوردار است و روایاتی را در بردارد که شماری از آنها، یگانه‏اند. این نوشتار منابع و منقولات احتجاج را از کتاب‏های پیشین برمی‏رسَد. بنابر یافته‏های بررسی، بیش‌تر محتوای کتاب در منابع معتبر و نامعتبر گوناگون شیعه یا اهل‌سنت دیده می‏شود، اما گزارش احتجاج درباره همان محتوا، در سنجش با منابع یاد شده، افزایش‏ها و کاهش‏هایی دارد که سرچشمه آنها روشن نیست. هم‏چنین بخشی از درون‏مایه کتاب در منابع پیش از آن نیست و نبود نام و نشان منابع و سلسله اسناد روایات در این کتاب، به امکان‌ناپذیریِ دست‌یابی به آنها می‏انجامد.

کلیدواژه‌ها


ابن‏بابویه، محمد بن‌علی (1395 ق)، کمال الدین و تمام النعمة، تصحیح علی‌اکبر عفاری، تهران، اسلامیه.
ـــــ (بی‏تا)، الخصال، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
ابن‌جوزی، سبط (1418 ق)، تذکرة الخواص، قم، نشر رضی.
ابن‏سعد، محمد (1418 ق)، الطبقات الکبری، تحقیق عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه.
ابن‏طاوس، نام؟ (1413 ق)، الیقین فی اختصاص مولانا علیA بإمرة المؤمنین‏، ابن‌طاووس، قم، دارالکتاب.
ـــــ (1370)، کشف المهجه، نجف، حیدریه.
ابن‏‏عبدربه، احمد بن‌محمد (1403 ق)، العقد الفرید، بیروت، دارالکتب العلمیه.
ابن‌عساکر، علی بن‌الحسن (1415 ق)، تاریخ دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر.
ابن‏منظور، محمد بن‌مکرم (1408 ق)، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
افندی، میرزا عبداللّه ‏(1410 ق)، ریاض العلماء، قم، کتاب‌خانه آیت‌اللّه‏ نجفی.
امین، محسن (1403 ق)، اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف.
بلاذری، احمد بن‌یحیی (1417 ق)، انساب الأشراف، تحقیق سهیل زکار / ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر.
بی‏نا (1416 ق)، رجال النجاشی، تحقیق آیت الله شبیری زنجانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
بی‏نا (1423 ق)، رجال برقی، تحقیق قیومی، چاپ قم، جامعه مدرسین.
تهرانی، آقابزرگ (بی‏تا)، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء.
ثقفی، ابراهیم بن‌محمد (1354)، الغارات، تحقیق ارموی، تهران، انجمن آثار ملی.
راوندی، سعید به هبة الله (1409 ق)، الخرائج و الجرائح، قم، مدرسة الإمام المهدی.
سروی مازندرانی، محمد بن‌علی بن‌شهر آشوب (1412 ق)، مناقب آل ابی‌طالب، تحقیق بقاعی، بیروت، دارالاضواء.
طبرسی، فضل بن‌حسن (1406 ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق نام کوچک؟ محلاتی / طباطبایی، بیروت، دارالمعرفة.
طبرسی، فضل بن‌حسن (1417 ق)، الوری باَعلام الهدی، قم، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.
طبری، محمد بن‌جریر (1415 ق)، المسترشد فی امامة امیرالمؤمنین، تحقیق المحمودی، قم، مؤسسه الثقافه الاسلامیه.
ـــــ (بی‏تا)، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بی‏جا، بی‏نا.
طوسی، محمد بن‌حسن (1348)، اختیار معرفة‏الرجال (رجال الکشی)، مشهد، دانشکده الاهیات.
ـــــ (1414 ق)، الامالی، تحقیق مؤسسة البعثة، قم، دار الثقافة.
ـــــ (1417 ق)، الفهرست، تحقیق جواد القیومی؛ بی‏جا، مؤسسة نشر الفقاهه.
ـــــ (1425 ق)، الغیبه، تحقیق نام کوچک؟ تهرانی و نام کوچک؟ ناصح، قم، موسسة المعارف الاسلامیه.
عیاشی، محمد بن‌مسعود (بی‌تا)، تفسیر العیاشی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیه.
فتال نیشابوری، محمد بن‌حسن (1423 ق)، روضة الواعظین، قم، دلیل.
قمی، خزاز (بی‏تا)، کفایة الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر، تحقیق عبد اللطیف الکوهکمری، قم، انتشارات بیدار.
قمی، علی بن‌ابراهیم (1387 ق)، تفسیر القمی، نجف، مکتبة الهدی.
کافی، محمد بن‌یعقوب (1405 ق)، الکافی، تحقیق علی‏اکبر غفّاری، بیروت، دارالاضواء.
کشف الغمه، علی بن عیسی اربلی (م 692)، قم، نشر رضی، 1421ق.
مجلسی، محمدباقر (1403 ق)، بحارالأنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی / مؤسسه الوفاء.
مدائنی، هبة‏اللّه‏ ابن ابی‌الحدید (1385 ق)، شرح نهج‏البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم؛ بیروت، دار احیاء التراث العربی.
مسعودی، علی بن‏الحسین (1417 ق)، اثبات الوصیة، قم، مؤسسه انصاریان.
معافری، عبدالملک بن‌هشام (بی‏تا)، السیرة النبویة، تحقیق سقا/ ابیاری/ شلبی، بیروت، دارالمعرفة.
معلمی، مصطفی (پاییز و زمستان 1389)، «پژوهشی درباره نسبت صحیح طبرسی»، پژوهش‌نامه تاریخ تمدن اسلامی، سال 43 شماره 1.
مغربی، قاضی نعمان بن‌محمد (1409 ق)، شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار، تحقیق محمدحسین جلالی، قم، جامعه مدرسین.
مفید، محمد بن‌محمد (1416 ق)، الارشاد، بیروت، تحقیق و نشر مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث.
یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب (بی‌تا)، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر.