نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. فراز و فرود علوم عقلی و دانش ریاضی ایران از قرن چهارم تا نهم

دوره 8، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-28

محمدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهرآباد