دوره و شماره: دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1396 (سال یازدهم، ‌شماره 26، پاییز و زمستان 1396) 
9. مکاتبات ساکنان ایران با امام هادی(ع)

صفحه 179-192

حسین حسینیان مقدم؛ احسان جعفری‌پور